diumenge, 2 d’octubre de 2011

django: moving business rules from views and forms to model

Since django 1.2 it is able to write validation code on model. When we work with modelforms, instance.full_clean() is called on form validation. But this code is not execute on save() method:

Note that full_clean() will not be called automatically when you call your model’s save() method, nor as a result of ModelForm validation. 

For this reason, I alltimes call clean() model method before save model. I invoke this call trhough pre_save signal.

For more business rules issolation, I write all them in a separate python module: rules.py.

This is models.py ---------------------------------------------------------------

from django.db import models

class Issue(models.Model):
    ....

    def clean(self):
        rules.Issue_clean(self)


from issues import rules
rules.connect()

This is rules.py ---------------------------------------------------------------

from issues.models import Issue


def connect():
    from django.db.models.signals import post_save, pre_save, pre_delete
    #issues
    pre_delete.connect(Issue_pre_delete, sender= Incidencia)
    pre_save.connect(Issue_pre_save, sender = Incidencia )
    post_save.connect(Issue_post_save, sender = Incidencia )


def Incidencia_clean( instance ):
    import datetime as dt

  errors = {}
    #dia i hora sempre informats    
    if not instance.dia_incidencia:
        errors.setdefault('dia_incidencia',[]).append(u'Falten Dades: Cal dia i franja')
       
    #dia i hora sempre informats    
    if not  instance.franja_incidencia:
        errors.setdefault('franja_incidencia',[]).append(u'Falten Dades: Cal dia i franja')
    #Només es poden posar incidències més ennlà de 7 dies
    if instance.dia_incidencia < ( dt.date.today() + dt.timedelta( days = -7) ):
        errors.setdefault('dia_incidencia 1',[]).append(u'''No es poden posar o modificar incidències amb més d' una setmana)''')
    #No incidències al futur.
    if instance.getDate() > datetime.now():
        errors.setdefault('dia_incidencia 2',[]).append(u'''Encara no pots posar incidències en aquesta classe. Encara no s'ha realitzat.''')
     
    #No incidencies alumne que és baixa:
    if instance.alumne.data_baixa is not None and instance.alumne.data_baixa < instance.dia_incidencia:
        errors.setdefault('dia_incidencia 3',[]).append(u'''L'alumne estava de baixa en aquesta data.''')
    if len( errors ) > 0:
        raise ValidationError(errors)


def Issue_pre_save(sender, instance, **kwargs):
    instance.clean()
In order to show errors on form, you should include this on form template:


{% if form.non_field_errors %}
      {% for error in form.non_field_errors %}
        {{error}}

      {% endfor %}
{% endif %}  

The reason is that model validation erros ara binded to non_field_errors error dictionary entry.

When you save or delete a model out of a form:


  try:
    issue.delete()
  except ValidationError, e:
    import itertools
    errors = list( itertools.chain( *e.message_dict.values() ) )


To add errors to a form dictionary on no modelforms:


    try:
      #provoco els errors per mostrar-los igualment al formulari.
      issue.clean()
    except ValidationError, e:
      form._errors = {}
      for _, v in e.message_dict.items():
        form._errors.setdefault(NON_FIELD_ERRORS, []).extend( v )


You can see samples on ghap project source code.

Here some samples:dimecres, 21 de setembre de 2011

diumenge, 18 de setembre de 2011

Lightswitch TreeView Custom Control

Deprecated: GO TO  http://beutil.blogspot.com.es/2012/04/lightswitch-custom-control-tree-loojup.html
------------------------------------------

I have wrote 2 kinds of trees; lookup tree and screen tree.

First one is intended to replace combo lookup and the second to manage a large data tree.

You can download source code.

Thanks to Karol Zadora

Screen shots:

Lookup tree:
Screen Treedimarts, 26 de juliol de 2011

Si els cotxes els dissenyessim els informàtics

Una empresa d'automòbils vol dotar als seus vehicles d'un sistema automàtic d'encesa de llums quan les circumstàncies ambientals així ho requereixin.

L'informàtic aplica la enginyeria informàtica que ha aprés. Decideix fer la fase d'anàlisi. Aquí no hi ha usuari així que passem directament a la normativa legal vigent:

ARTÍCULO 100. Alumbrado de largo alcance o carretera


1. Todo vehículo equipado con luz de largo alcance o carretera que circule a más de 40 kilómetros por hora, entre el ocaso y la salida del sol, fuera de poblado, por vías insuficientemente iluminadas ....


... 3. Se entiende por vía insuficientemente iluminada aquella en la que, con vista normal, en algún punto de su calzada, no pueda leerse la placa de matricula a 10 metros o no se distinga un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia.

Ja està clar:

While clauEnContacte() {
   bool noLlegeixPlaca = comprovaPlacaCotxeDavant( 10 );
   bool noVeigVehicleFosc = ! hiHaVehicleFosc( 50 );
   cotxe.llumsEncessos = noLlegeixPlaca || noVeigVehicleFoscA50metres;
}

L'informàtic aplicant la seva lògica informàtica, decideix prescindir de la segona condició, per què? Si ets informàtic ja ho sabràs i si no ho ets t'ho explico: perquè no pot discernir entre que el vehicle no hi sigui o no el vegi (i per tant a de portar els llums encesos a no ser que hi hagi un vehicle fosc a menys de 50 metres). Com veieu també ha decidit parametritzar els metres (10 i 50) per si canvia la normativa.


While clauEnContacte() {
   bool noLlegeixPlaca = comprovaPlacaCotxeDavant(10);
   cotxe.llumsEncessos = noLlegeixPlaca;
}

Llavors decideix que s'ha d'esforçar més en la primera condició: ha ce comprovar si realment aconsegueix llegir [ al menys una matrícula | totes les matricules ] dels cotxes a menys de 10 metres:

bool comprovaPlacaCotxeDavant( int metres, bool comprovaTotsElsCotxes )

L'informàtic anota la necessitats mínimes de programari i maquinari:
* Linux
* Pentium IV amb 2 gigas de RAM
* Motion (per fer la foto de les matrícules)
* gcc (Compilador de C)
* OpenCV

La idea és la següent:
El motion captura una imatge d'alguna cosa que es mogui, un procés escrit amb C aïlla els cotxes i les matrícules gràcies a la llibreria OpenCV (http://blog.damiles.com/2008/11/basic-ocr-in-opencv/). Amb aquesta mateixa llibreria podem saber la distància del cotxe per la mida de les lletres de la matrícula.

Motion ---> Imatge ---> OpenCV ---> matricula.txt

L'informàtic se n'adona que el procés triga una mica així que decideix fer-lo asíncron:

//Prototipus
void callbackMatricula( bool noLlegeixPlaca );
...


while clauEnContacte() {
   comprovaPlacaCotxeDavant( callbackMatricula );
}


void callbackMatricula( bool noLlegeixPlaca ) {
   cotxe.llumsEncessos = noLlegeixPlaca;
}

Per últim l'informàtic se n'adona que està sempre donant per bona la lectura de l'OCR. Llavors amplia les especificacions de maquinari i programari:
* Modem i targeta 3g.
* Oracle 11g.

Crea un servi de captchas on són els propis usuaris Internet qui validen les matrícules dels cotxes. Per tant, a cada lectura li posa un Id i quan rep la lectura de l'OCR la compara amb la lectura del Captcha.

L'informàtic crea els serveis Web necessaris per pujar matrícula i comprovar matrícula.
L'informàtic amplia l'algorisme:


void comprovaPlacaCotxeDavant( void *callbackMatricula ) {
  foto = recull_foto_motion();
  GUID id = system.GUID.newGuid();
  strMatricula = openCV_matricula( foto );


  oracle( "insert into matricules( id, resultatCatcha, resultatOCR) values ('%1',Null,'%2')", id, strMatricula );
  pujaMatriculaCatcha( id, matricula, callbackMatriculaCatcha );
}


void callbackMatriculaCatcha( int id, strMatricula ) {
  recorset = Oracle( "Select * from matricules where id='%1' and resultatOCR='%2'", id, strMatricula);
  callbackMatricula( recorset == Nil );
}
Conclusió: No falleu els catches o provocareu un accident per enlluernament.

dissabte, 23 de juliol de 2011

Silverlight Application Navigation "Menú"

Al fer una nova solució Silverlight Application Navigation l'IDE ens prepara un projecte amb un petit menú amb dues Opcions: Home i About.

Si la nostra aplicació no té gaires 'pages' en podem tenir prou, però si en té moltes llavors necessitem un menú.

Una manera fàcil de fer un menú és amb un TabControl:

Per fer-ho cal:

A la MainPage.xaml posar els HiperLinkButtons dins un TabControl:


Modificar el codi MainPage.xalm.vb per tal que busqui els HyperLinkButtons dins el TabControl:


Private Sub ContentFrame_Navigated(ByVal sender As Object, ByVal e As NavigationEventArgs) Handles ContentFrame.Navigated
        Dim i = TabItemTaulesMestre.Content


        'Poso tots els links en una única llista
        Dim uiList As New List(Of UIElement)
        For Each tabItem In TabControlMenu.Items
            Dim tab = DirectCast(tabItem, TabItem)
            Dim GridItem = DirectCast(tab.Content, System.Windows.Controls.Grid)
            Dim linkStackPanelItem = DirectCast(GridItem.Children.Item(0), System.Windows.Controls.StackPanel)
            For Each child As UIElement In linkStackPanelItem.Children
                uiList.Add(child)
            Next
        Next


        For Each child As UIElement In uiList
            Dim hb As HyperlinkButton = TryCast(child, HyperlinkButton)
            If hb IsNot Nothing AndAlso hb.NavigateUri IsNot Nothing Then
                If hb.NavigateUri = e.Uri Then
                    VisualStateManager.GoToState(hb, "ActiveLink", True)
                Else
                    VisualStateManager.GoToState(hb, "InactiveLink", True)
                End If
            End If
        Next
    End Sub
Algú coneix una alternativa millor?
Penseu que aquestes estructures clàssiques de menús han de ser substituïdes per un altre tipus de navegació?

divendres, 22 de juliol de 2011

Gran concurs: Troba les 8 diferències

Participa en aquest concurs i podràs obtenir la glòria eterna.
Com veus no hi ha cap pregunta ni hi ha bases del concurs. Pots respondre el que vulguis.

Figura 1


Figura 2

Silverlight 4: "The remote server returned an error: NotFound."

Quan hi ha un problema de comunicació de les WCF, el client ens informa amb aquest error:

"The remote server returned an error: NotFound."

Es tracta d'un error genèric, no és que haguem escrit malament el nom del servei al que ens volem connectar ni res d'això.

Per trobar l'error real cal posar configurar el tracing, això es fa tocant el 'web.config'.


Al meu cas m'he trobat amb aquest error:


"The InnerException message was 'Maximum number of items that can be serialized or deserialized in an object graph is '65536'."


El cas és que passava sense contemplacions del servidor al client tota la taula de la base de dades, que sembla ser grossa. Per passar-la cal serialitzar-la abans i això provocava l'error.


Com que el que jo estic carregant en realitat és un arbre el que he fet ha estat tocar el domain service i crear dos serveis nous - Jo això ho volia evitar perquè a cada moment estic posant noves taules dins l'EF i per tant haig de regenerar els fitxers (cosa que fins ara feia borrant-los i creant-los de nou i ara ja no serà tant directe). El primer dels dos serveis que he creat és per carregar els nodes arrel:


    Public Function GetVEconomia_unitatsDArrel() As IQueryable(Of VEconomia_unitatsD)
        Dim r = From x In ObjectContext.VEconomia_unitatsD.Include("unitatChildren")
        Where (x.IdPare = 0)
        Select x
        Return r
    End Function


I el segon per carregar els fills d'un node:

    Public Function GetVEconomia_unitatsDChild(ByVal id As Integer) As IQueryable(Of VEconomia_unitatsD)
        Dim r = From x In ObjectContext.VEconomia_unitatsD.Include("unitatChildren")
        Where (x.IdPare = id)
         Select x
        Return r
    End Function

És important recordar que si volem passar els objectes de negoci associats a un objecte de negoci hem de decorar el metadata amb l'anotació include:


        <Include()>
        Public Property unitatChildren As EntityCollection(Of VEconomia_unitatsD)

Després d'això l'únic que he hagut de fer és carregar les dades de manera recursiva. Primer he carregat els nodes arrel i a partir d'allà la resta de l'arbre:


Partial Public Class vwParUnitats2CentresDeCost
    Inherits Page


    Dim CActx As New CADomainContext()
    Dim unitatsTree As New List(Of VEconomia_unitatsD)
    Dim loadOperationUnitats As LoadOperation(Of VEconomia_unitatsD)


    Public Sub New()
        InitializeComponent()
        Dim q3 = CActx.GetVEconomia_unitatsDArrelQuery()
        loadOperationUnitats = CActx.Load(Of VEconomia_unitatsD)(q3)
        AddHandler loadOperationUnitats.Completed, AddressOf loadOperationUnitats_Completed
    End Sub

    Private Sub loadOperationUnitats_Completed(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Dim llista = directcast(sender, loadoperation(of VEconomia_unitatsD) ).Entities.ToList
        If llista.Any AndAlso llista.First.IdPare = 0 Then
            unitatsTree = llista
            TreeViewUnitats.DataContext = unitatsTree
        End If
        For Each item In llista
            For Each fill In item.unitatChildren
                Dim q2 = CActx.GetVEconomia_unitatsDChildQuery(fill.IdUnitat)


                loadOperationUnitats = CActx.Load(Of VEconomia_unitatsD)(q2)
                AddHandler loadOperationUnitats.Completed, AddressOf loadOperationUnitats_Completed
            Next
        Next
    End Sub


I aquest és el nostre bricoconsejo per avui. No us deixeu la rebobinada.


Una darrera reflexió: algú podria pensar que fora més interessant anar carregant els nodes amb lazy load a mesura que els expandim. Segurament té raó, però no per aquest cas, perquè necessito tot l'arbre carregat perquè la lògica de negoci em fa que hagi de mostrar la situació de diferents nodes de l'arbre a mesura que em pregunten per diferents objectes de negoci. Ah! Per fer el IsSelected hauré de fer servir la funció ContainerFromItem.


També pots augmentar la mida del maxItemsInObjectGraph:

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-NZ/wcf/thread/f408be56-6983-4c1c-8275-aae9c73ab2d6dimecres, 20 de juliol de 2011

Llenguatge Informàtic

Fa uns mesos un col·lega em feia la següent consulta:

"magradaria veure les pelis que tinc al portàtil per la tele, ho puc fer?".

Li vaig dir que sí, però que m'ensenyés el portàtil i em descrigués la tv primer. Vaig veure que pel seu cas la solució més senzilla era amb un cable d-sub 15 com a la imatge:


Jo mateix li vaig aconseguir el cable d'un monitor vell.

A l'endemà em vaig trobar el col·lega, de seguida li vaig detectar la mirada de 'alguna cosa no va anar bé'. Així que vaig tenir temps de pensar que podia haver fallat i preparar la resposta.

Efectivament el col·lega em diu: "El cable que em vas passar va perfecte, ja puc veure la peli per la tele, però no se sent res. Saps que pot ser?"

La resposta va ser ràpida:

"Bé, si recordes, em vas dir que volies veure pelis, no que les volguessis escoltar."

Naturalment després li vaig dir que necessitava el segon cable:


De vegades els informàtics apliquem la solució directa al problema que ens proposa l'usuari sense qüestionar-nos quin és realment el problema que hem de solucionar.

"ContainerFromItem returns null" (or Nothing)

"ContainerFromItem returns null" (or Nothing) v.s. "Puedo quedarme embarazada con la regla":

Molts amics quan em troben pel carrer m'aturen i em dieun:

Quan treballo amb un treeView (o un listView) de silverlight i vull obtenir el container d'un node m'apareix l'error: "ContainerFromItem returns null"

Potser penseu que estic fent broma, però fixeu-vos que realment és un error molt habitual:


60Mil resultats que podem comparar-los amb altres cerques:Anem a solucionar-ho, jo només m'hi he passat 3 hores per trobar quin és el motiu.
I no és un motiu, són dos:

1) En primer lloc, quan des d'un objecte X invoquem el mètode ContainerFromItem només busca els Items fills de l'objecte X.

Solució: Doncs cal invocar ContainerFromItem a l'objecte contenidor pare de l'objecte de negoci del qual volem el contenidor (ContenidorPare.ItemContainerGenerator) . Però, com obting el contenidor del pare? Doncs invocant el mètode ContainerFromItem al seu contenidor pare .... i així fins al node arrel on coneixem el contenidor pare que és conegut: TreeViewX.ItemContainerGenerator. LLavors cal usar recursió:

Public Function ContainerFromItem(ByVal item As objecteDeNegoci) As TreeViewItem
    Dim containerThatMightContainItem As TreeViewItem
    If IsNothing( item.parent ) Then
      containerThatMightContainItem = DirectCast(TreeViewX.ItemContainerGenerator.ContainerFromItem(item), TreeViewItem)
    Else
      Dim containerItemPare = ContainerFromItem(item.parent)
      containerThatMightContainItem = DirectCast(containerItemPare.ItemContainerGenerator.ContainerFromItem(item), TreeViewItem)
    End If
    Return containerThatMightContainItem
  End Function
2) Tot i que ja sabem baixar pels contenidors fins al nostre objecte de negoci, pot ser que encara el seu contenidor sigui Null, a que és degut? Doncs a que FINS QUE NO ES PINTA UN NODE NO SE LI CREA CONTENIDOR. Aleshores cal que estiguis segur que el node s'ha pintat:

Solució:
Primer: Expandir el pare:

Dim ccP = ContainerFromItem(objecteDeNegoci.parent)
ccP.IsExpanded = True
ccP.Visibility = Windows.Visibility.Visible

Segon: Forçar que es repinti. (Hi ha solucions alternatives amb events i tal)
ccP.UpdateLayout()

Ara ja estem en condicions de demanar el contenidor del fill:

Dim ccO = ContainerFromItem(objecteDeNegoci)
ccO.IsSelected = True

Si teniu dubtes de que als nodes pares no tinguin contenidor llavors heu de modificar el nostre mètode ContainerFromItem per tal que vagi expandir i fent UpdateLayout dels nodes intermitjos:


Public Function ContainerFromItem(ByVal item As objecteDeNegoci) As TreeViewItem
    Dim containerThatMightContainItem As TreeViewItem
    If IsNothing( item.parent ) Then
      containerThatMightContainItem = DirectCast(TreeViewX.ItemContainerGenerator.ContainerFromItem(item), TreeViewItem)
containerThatMightContainItem.IsExpanded = True
containerThatMightContainItem.UpdateLayout() Else Dim containerItemPare = ContainerFromItem(item.parent) containerThatMightContainItem = DirectCast(containerItemPare.ItemContainerGenerator.ContainerFromItem(item), TreeViewItem) End If Return containerThatMightContainItem End Function


Bé, espero que ja no us trobeu més amb aquest problema (ni amb l'altre). Si és així, please, deixa un comentari.